เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
  Banped Municipality
หน้าแรก พบกับนายกเทศมนตรี กระดานสนทนา ติดต่อเรา ผังเว็บไซต์ เข้าระบบ
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • imgประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   
...

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด   
...

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒   
...

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๗   
...

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารของเทศบาล
...
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
...
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
...
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
...
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
...


[ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ... ] 


 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย ประจำไตรมาสที่ ๓
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ฟาร์ม
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

[ ดูข่าวประกวด/สอบราคาทั้งหมด ... ] 


ภาพงานร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมกาจญาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันครอบครัว และมอบเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บึงหนองโคตร
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านคุณธรรมและจริยธรรมรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและบุคคลในชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี ๒๕๕๗
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗


[ ดูกิจกรรมทั้งหมด ... ] 


คณะผู้บริหารเทศบาลวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม
พุทธศักราช 2557คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2550

[ สถิติการเข้าชมเว็บ ]c99 shell